banner
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)
De Architect heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De raad vergadert zo’n acht keer per jaar. De directeur is, indien gewenst, aanwezig bij de vergaderingen en de raad is als het ware een spiegel voor de directeur. De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur omdat het bij een aantal zaken instemmingsrecht heeft en bij een aantal zaken adviesrecht.

De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures en bespreekt de formatieplannen, jaarplanningen en bijv.  financiële zaken van de school.
Ouders die vragen hebben kunnen afhankelijk van de aard van de vraag terecht bij teamleden, iemand van de directie of een MR-lid.

Op het moment van schrijven bestaat de MR uit de volgende personen:
Anita van de Plasse (team)
Marjon Santing (team)
Andrea Fustolo (ouder)
Natasja Koster (ouder)

Rechten
Om de MR haar werk te kunnen laten doen, heeft ze een aantal rechten. Allereerst is daar het informatierecht, wat inhoudt dat de MR van alle ter zake doende dingen op de hoogte moet worden gehouden door de directie. Ten tweede is daar het instemmingsrecht, wat de MR de mogelijkheid geeft om over bepaalde zaken al dan niet een bindend akkoord te geven. Tenslotte is er het adviesrecht, wat een niet bindend akkoord betekent. Al deze zaken zijn geregeld door de Wet Medezeggenschap Scholen en door het gemeentelijk MR reglement.

De MR heeft een instemmingbevoegdheid wanneer het gaat over veranderingen van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan en schoolgids. Tevens wanneer er wijzigingen worden aangebracht in bestaande reglementen op verschillende niveaus. Zij heeft eveneens een instemmingbevoegdheid over de vaststelling van regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, evenals het beleid ten aanzien van ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten op school.

De leerkrachten van de MR hebben instemmingbevoegdheid over bijna alle personele aangelegenheden, zoals verlof, salaris, formatie, nascholing, arbeids- en rusttijden, taakbelasting, klachtenregeling, etc.

De ouders van de MR hebben instemmingbevoegdheid over regelingen en gevolgen voor ouders en leerlingen bij een besluit aangaande de (beleids-)veranderingen van het schoolbeleid, wijziging van vrijwillige ouderbijdrage en besteding van overige gelden die niet voortkomen uit wetgeving, voorzieningen t.b.v. leerlingen en klachtenregeling.

Over bijna alle overige zaken heeft de MR een adviesbevoegdheid.

Adviesrecht
Adviesrecht is een recht dat een medezeggenschapsraad (MR) in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland op grond van de WMS heeft. De WMS geeft richtlijnen op welke beleidsterreinen volgens het MR-statuut minimaal adviesrecht moet toestaan.

Het adviesrecht houdt in dat het bevoegd gezag van de school op het omschreven terrein voorstellen ter advies aan de MR moet voorleggen. De MR heeft dan het recht met argumentatie advies-voorstellen te doen. Het bevoegd gezag mag, met een goede onderbouwing, van de advies-voorstellen afzien. Wanneer het bevoegd gezag van uitvoering afziet, kan de MR ervoor kiezen hierover een geschil voor te leggen bij de geschillencommissie waarbij de school is aangesloten. De argumentatie speelt bij dergelijke geschillen een grote rol.

Instemmingsrecht is een recht dat een medezeggenschapsraad (MR) in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland op grond van de WMS heeft. De WMS geeft richtlijnen op welke beleidsterreinen volgens het MR-statuut minimaal instemmingsrecht moet toestaan. Een aantal onderwerpen behoeven alleen instemming van de personeelsgeleding of de ouder (-leerlingen) geleding.

Het instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag van de school op het omschreven terrein voorstellen ter instemming aan de MR moet voorleggen. De MR mag beargumenteerd instemming onthouden. Wanneer de MR instemming aan een voorstel onthoudt, kan het bevoegd gezag ervoor kiezen hierover een geschil voor te leggen bij de geschillencommissie waarbij de school is aangesloten. De argumentatie speelt bij dergelijke geschillen een grote rol.

right_image